Beleid voor zonnevelden en windmolens vastgesteld door Gemeente Waalwijk

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Waalwijk heeft de Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie goedgekeurd. Dit beleid bepaalt waar en onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden kunnen worden geplaatst.

Selectie van potentiële locaties

Uit recente onderzoeken zijn twee gebieden gekozen voor windmolens: Haven Acht in Waalwijk en Buitenpolders, tussen Sprang-Capelle en Waspik. Drie zones ten westen van de bedrijventerreinen Scharlo en Maasoever en één bij het Ecopark in Waalwijk zijn geselecteerd voor de mogelijke plaatsing van zonnevelden. Hierdoor is er ruimte voor 8 tot 10 windmolens en maximaal 15 hectare aan zonnevelden. Volgens wethouder Sheila Schuijffel betekent dit dat in 2030 ongeveer 50% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Waalwijk duurzaam kan worden opgewekt.

Voordelen voor de lokale gemeenschap

Het nieuwe beleid stelt ook dat zonne- en windenergieprojecten minimaal voor 50% in handen moeten zijn van lokale partijen. Dit kunnen inwoners van de gemeente Waalwijk zijn, omwonenden in andere gemeenten of de gemeente Waalwijk zelf.

Daarnaast zal er een Omgevingsfonds worden opgericht, waarbij elk windpark of zonneveld moet bijdragen. Dit fonds zal duurzame projecten en andere initiatieven in het gebied financieren. Naar verwachting zal dit fonds jaarlijks ongeveer €85.000 beschikbaar stellen voor lokale initiatieven.

Omwonenden die op minder dan 750 meter afstand van een windmolen wonen, krijgen een Omwonendenregeling. Zij ontvangen jaarlijks of eenmalig een bedrag van de exploitant als compensatie voor mogelijke overlast.

Volgende stappen

Nu de gebieden en voorwaarden bekend zijn, kunnen partijen voorstellen indienen om een zonneveld aan te leggen of een windpark te realiseren. Dit betekent echter niet dat er direct gebouwd gaat worden. Voor windmolens moet er eerst een vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken en het voorstel van de ontwikkelaar beslist de gemeente uiteindelijk of er een vergunning wordt verleend. De ontwikkelingsfase duurt naar verwachting 2 jaar.